GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Lugas spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43840213, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49382/B, (ďalej len „Prevádzkovateľ“, alebo „Lugas“) si Vás týmto dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vás poučiť o právach, ktoré ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Lugas.v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/676 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej ako „nariadenie GDPR“) a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) týmto poskytuje svojim klientom a obchodným partnerom (ďalej v jednotnom čísle ako „klient“) nižšie uvedené informácie týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov.

Kontaktné a  identifikačné údaje Prevádzkovateľa


Obchdoný názov: Lugas spol. s r.o.
Sídlo: Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava
IČO: 43840213
telefónne číslo: +421 2 4342 3513
emailový kontakt: lugas@lugas.sk

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ  spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, môžu byť najmä klienti, potenciálni klienti, návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných a obchodných kanálov spoločnosti Lugas a ich zástupcovia, ďalší účastníci obchodných vzťahov, zamestnanci spoločnosti Lugas, oprávnené tretie osoby a prípadne ďalšie osoby (ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu).

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste ich ako dotknutá osoba poskytli spoločnosti Lugas v súvislosti s uzatvorením zmluvného, obchodného alebo iného právneho vzťahu so spoločnosťou Lugas, alebo ktoré Prevádzkovateľ získal inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, tretích osôb a z verejných databáz.

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

Základné identifikačné a  kontaktné údaje dotknutých osôb slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutých osôb

Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska a/alebo iná adresa fyzickej osoby (korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie do zahraničia a pod.), PSČ, telefónne číslo a/alebo telefónne čísla (mobilný telefón, fax, pevná linka a pod.), e-mail alebo iná elektronická adresa (instant messaging).

Informácie o bankovom spojení dotknutej osoby

Údaje o bankovom spojení (číslo bankového účtu v národnom formáte a formáte IBAN, kód SWIFT a iné obdobné informácie) a/alebo číslo SIPO

Korešpondencia a  iná komunikácia s  dotknutou osobou

Obsah všetkej korešpondencie a inej komunikácie s dotknutou osobou a inými tretími osobami, ak je možné ju dohľadať podľa osobných údajov dotknutej osoby v rámci niektorej z predchádzajúcich kategórií, obsah všetkých zmenových požiadaviek dotknutej osoby, elektronické aj listinné rovnopisy, kópie a výtlačky dokumentov obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby, požiadavky zaslané prostredníctvom komunikačných kanálov Prevádzkovateľa (napr. webových stránok Prevádzkovateľa)

Osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti Lugas voči dotknutej osobe a týmto tretím osobám

V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje tretích osôb – dotknutých osôb, napr. manžela, manželky, partnera, partnerky, dieťaťa, člena spoločnej domácnosti,  a osôb podieľajúcich sa na realizácií zmluvných vzťahov.

Osobné údaje zamestnancov Prevádzkovateľa a osôb podieľajúcich sa na dojednávaní a realizácií zmluvných vzťahov

Základné identifikačné osobné údaje a rozšírené informácie o zamestnancovi ako dotknutej osobe, ID zamestnanca (ak bolo pridelené), informácie o vzdelaní, pracovnej pozícii, informácie o osobách podieľajúcich sa na dojednávaní a  realizácií zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

Informácie obchodnej a marketingovej povahy

V nevyhnutnom rozsahu informácie o ponukách produktov a služieb Prevádzkovateľa, o požiadavkách a potrebách dotknutej osoby ohľadom ponuky produktov a služieb (vrátane informácií o trendoch).

Osobitné kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov

3. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie tohto stanoveného účelu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť jedna z nižšie uvedených skutočností:

 1. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby;
 2. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť Lugas;
 3. Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 4. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Lugas či tretej strany;
 5. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
 6. Výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou pre jeden alebo viac konkrétnych účelov.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti Lugas, plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi spoločnosťou Lugas a dotknutou osobou, ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti Lugas alebo tretích osôb, zvýšenie komfortu dotknutej osoby (napr. ponuky produktov, služieb a informácií v rámci priameho marketingu Prevádzkovateľa, ako aj tretích osôb, prieskum spokojnosti), vedenie evidencií na účely uplatňovania právnych nárokov, vedenie evidencií súvisiacich s platbami, sledovanie štatistických a ekonomických parametrov produktov, sledovanie prevádzkových parametrov činnosti spoločnosti Lugas.

Poskytnutie niektorých osobných údajov dotknutou osobou a ich následné spracúvanie spoločnosťou Lugas je zákonnou požiadavkou, ktorú je Prevádzkovateľ povinný splniť. Prevádzkovateľ spracúva vymedzené kategórie osobných údajov najmä na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a  Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch má dotknutá osoba buď zákonnú povinnosť vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti Lugas poskytnúť, alebo zákon upravuje v určitých prípadoch spracúvanie osobných údajov ako zákonné. v prípade, že dotknutá osoba neposkytne spoločnosti Lugas požadované osobné údaje, alebo ich spracúvanie bude následne namietať, nie je Prevádzkovateľ povinný príslušný zmluvný vzťah s  dotknutou osobou uzavrieť.

Osobné údaje sú spracúvané na základe zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, oprávneného záujmu dotknutej osoby, či tretej strany na účely najmä:

 1. Poskytovania informácii o produktoch a službách Prevádzkovateľa klientom;
 2. Dojednávania, uzavretia a  realizácie zmluvných vzťahov;
 3. Spracúvanie platobných a  účtovných dokladov;
 4. Evidencie záznamov korešpondencie a komunikácie (vrátane technických záznamov, akými sú kópie e-mailovej komunikácie a pod.) s dotknutou osobou a inými tretími osobami, elektronické aj listinné rovnopisy a kópie dokumentov obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb a kópie dokumentujúce nároky tretích osôb;
 5. Vedenia evidencie na účely súdneho aj mimosúdneho vymáhania nárokov Prevádzkovateľa z  obchodných a  zmluvných vzťahov a regresných nárokov;
 6. Platňovania právnych nárokov Prevádzkovateľa
 7. Vykonávania priameho marketingu elektronickou formou vlastných podobných tovarov a  služieb

4. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva priamo Prevádzkovateľ  alebo sprostredkovatelia v Slovenskej republike a v zahraničí, ktorí poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o technických a organizačných opatreniach na zaistenie primeranej bezpečnosti osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané len v kyberneticky aj fyzicky dobre zabezpečených informačných systémoch.

Medzi oprávnených sprostredkovateľov a príjemcov Vašich osobných údajov patria:

 1. subjekty, voči ktorým má Prevádzkovateľ zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje
 2. subjekty, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje pri realizácií zmluvného vzťahu (napr. kuriérske, poštové a doručovateľské služby)
 3. subjekty, u ktorých Prevádzkovateľ uplatňuje svoje právne nároky súvisiace s  uplatňovaním nárokov (napr. súdy a orgány činné v trestnom konaní, znalci a súdny znalci, advokátske a právne kancelárie)
 4. subjekty, poskytujúce Prevádzkovateľovi právne, účtovné, audítorské, poštové, webhostingové a IT služby, ktoré poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o technických a organizačných opatreniach na zaistenie primeranej bezpečnosti osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané len v kyberneticky aj fyzicky dobre zabezpečených informačných systémoch.

V zákonom stanovených prípadoch môžu byť osobné údaje sprístupňované aj v rámci výmeny informácií medzi poisťovňami, bankami, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a Slovenskou asociáciou poisťovní a tiež verejnoprávnym orgánom.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok poskytnuté štátnym orgánom (súdom, Polícii SR, notárom, orgánom finančnej správy atď., v rámci výkonu ich zákonných povinností) alebo ich Prevádzkovateľ môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom osobitným zákonom.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu. Na účel plnenia zmluvného vzťahu uchováva Prevádzkovateľ osobné údaje počas trvania a po zániku zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu alebo po dobu nevyhnutnú.

6. Práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou prípadov, pri ktorých sa na základe príslušných právnych predpisov súhlas nevyžaduje. v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas je možné písomne zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu spoločnosti Lugas.

Právo na informácie o spracúvaní a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti Lugas potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje dotknutej osoby, tá má právo na prístup k týmto osobným údajom a Prevádzkovateľ je povinný jej poskytnúť informácie o:

 1. Účele spracúvania osobných údajov;
 2. Kategórii spracúvaných osobných údajov;
 3. Identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 4. Dobe uchovávania osobných údajov; ak nie je možné ju určiť, informáciu o kritériách jej určenia;
 5. Práve požadovať od spoločnosti Lugas opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania a/alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 6. Práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 8. Existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na jej žiadosť kópiu spracúvaných osobných údajov. Za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podá žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. s prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. Dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby mohol Prevádzkovateľ presnosť osobných údajov overiť;
 2. Spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku;
 4. Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov a spracúvanie bude obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy spoločnosti Lugas prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

Ak bolo spracúvanie obmedzené podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môžu byť tieto osobné údaje spracúvané iba so súhlasom dotknutej osoby, alebo na účel určenia, uplatnenia alebo bránenia práva alebo právneho nároku, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie. Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, musí byť spoločnosťou Lugas informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo namietať

Dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je spracúvanie vykonávané na účely oprávnených záujmov spoločnosti Lugas či tretej strany vrátane súvisiaceho profilovania. Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej nespracúva, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

Právo na prenosnosť

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Lugas, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (bez toho, aby tomu Prevádzkovateľ bránil) a ak:

 1. Spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov, alebo na výslovnom súhlase so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov, alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba;
 2. Spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú danej dotknutej osoby. Prevádzkovateľ má tiež povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
 2. Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané a neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov;
 3. Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania;
 4. Osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
 5. Osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 6. Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť Lugas, alebo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: info@pdp.gov.sk, www:https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. Legislatíva

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, publikovaný pod č. 49/2001 Z.z.
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
 • Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník
 • Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
 • Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce a ďalšie právne predpisy v oblasti pracovného práva a zamestnanosti
 • Právne predpisy v oblasti účtovníctva, daní a kontrolnej činnosti
 • Vykonávacie právne predpisy